Zarejestruj się u nas lub też zaloguj, je¶li posiadasz już konto. 
Forum  Strona Główna

TANIO SPRZEDAM XEROKOPIE Z PEDAGOGIKI, ZARZˇDZANIA,EKONOMII

Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu Forum Strona Główna -> Ogłoszenia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Autor Wiadomo¶ć
gusia1000
Go¶ć

PostWysłany: Pon 16:45, 10 Mar 2008 Temat postu: TANIO SPRZEDAM XEROKOPIE Z PEDAGOGIKI, ZARZˇDZANIA,EKONOMII

PILNIE !
TANIO SPRZEDAM XEROKOPIE Z ZARZˇDZANIA I MARKETINGU.
S± to xero kopie całych podręczników lub ich poszczególne rozdziały.
*ABT STEFAN-ZARZˇDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE (Zarz±dzanie logistyczne w sferze magazynowania, s. 86-105),
*CIEPAJ MARIAN-PRAWO GOSPODARCZE,SKRYPT nr 221 (cało¶ć skryptu),
*CIEPAJ MARIAN-PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE, SKRYPT nr 187 (Prawo karne, s. 339-391),
*COYLE JOHN J,BARDI E.J,LANGLEY C.J-ZARZˇDZANIE LOGISTYCZNE (Decyzje dotycz±ce magazynowania, s. 310-335),
*CYRSON E-KOMPENDIUM WIEDZY O GOSPODARCE (Zarz±dzanie finansami przedsiębiorstwa, s. 277-295),
*DANA D-ROZWIˇZYWANIE KONFLIKTÓW (Dramaty interpersonalne, Czy samopomoc pomaga?, Oszacowanie kosztów konfliktów w twojej organizacji, s.7-38),
*GOŁEMBSKA ELŻBIETA-KOMPENDIUM WIEDZY O LOGISTYCE (Magazynowanie i obsługa zapasów, s. 78-105),
*JANOWSKA ZDZISŁAWA-ZARZˇDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.WYZWANIE XXI w. (Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w gospodarce polskiej, s. 26-53),
KIEŻUŃ WITOLD-SPRAWNE ZARZˇDZANIE ORGANIZACJˇ (Rozwój organizacji, s. 370-387),
* MANSFIELD EDWIN- PODSTAWY MIKROEKONOMII. ZASADY, PRZYKŁADY, ZADANIA. (Teoria popytu, s. 12-48, Teoria produkcji, s. 49-90, Aneks- s. 456-477),
*OBŁÓJ KRZYSZTOF-STRATEGIE ORGANIZACJI. W POSZUKIWANIU TRWAŁEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ (Metody portfelowe, s. 272-284),
*PENC-PIETRZAK ILONA-STRATEGIE ZARZˇDZANIA MARKETINGOWEGO (Metody portfelowe, s.182-196),
*PFOHL H.Ch.- SYSTEMY LOGISTYCZNE.PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZˇDZANIA (Gospodarka magazynowa, Magazyn, s. 94-143),
*PRZEDSIĘBIORSTWO U PROGU XXI w. (Ludwiszewski B.-Czynnik ludzki przy doborze i wdrażaniu systemów informacyjnych wspomagaj±ce zarz±dzanie w małych i ¶rednich przedsiębiorstwach, s. 323-328)
*REKOWSKI MAREK-WPROWADZENIE DO MIKROEKONOMII (cało¶ć ksi±żki),
*SIUDA WOJCIECH-ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW (Ogólne wiadomo¶ci o prawie, s. 5-51),
*SKOWROŃSKA JUSTYNA-ADMINISTRACJA I BIUROWO¦Ć (cały podręcznik),
*STONER J.A.F,WANKEL CH.- KIEROWANIE (Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi, s. 277-302),
*STATYSTYKA (Organizacja i technika badania statystycznego, Podstawowe zagadnienia pomiaru i skal pomiarowych, Grupowanie statystyczne i prezentacja opracowanego materiału, Charakterystyki liczbowe zbiorowo¶ci statystycznych, s.12-95),
*ZBIEGIEŃ-MACIˇG L.-ETYKA W ZARZˇDZANIU, ( s. 56-65).

TANIO SPRZEDAM XEROKOPIE Z PEDAGOGIKI.
S± to xero kopie całych podręczników lub ich poszczególne rozdziały.
*ARONSON E.,WILSON T.D, AKERT R,M-PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. SERCE I UMYSŁ (Agresja-dlaczego ranimy innych ludzi?, s. 494-535),
*BOROWSKA TERESA-PEDAGOGIKA OGRANICZEŃ LUDZKIEJ EGZYSTENCJI (cały podręcznik),
*BADORA K., CZEREDRECKA B.,MAREZEC A.-RODZINA I FORMY JEJ WSPOMAGANIA (Ważniejsze instytucje profilaktyczne i wczesnej interwencji, s. 127-157),
*BRZEZIŃSKI JERZY-ELEMENTY METODOLOGII BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
(Zasady konstruowania testów psychologicznych, s. 62-183),
*CIALDINI ROBERT-WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI (Narzędzia wpływu, reguła wzajemno¶ci, s.10-65),
*JAWORSKA TERESA, LEPPERT ROMAN-WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI. WYBÓR TEKSTÓW (Edukacja globalna-nadzieje i kontrowersje, Ponowoczesne przygody ciała, s. 53-65;311-337),
*KAMIŃSKI ALEKSANDER-FUNKCJE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ (Diagnoza społeczna, Trzy metody pracy społeczno-wychowawczej, s. 68-75;258-291),
*KAWULA STANISŁAW, H.MACHEL-PODKULTURY MŁODZIEŻOWE W ¦RODOWISKU SZKOLNYM I POZASZKOLNYM (Niektóre wła¶ciwo¶ci podkultur młodzieżowych, s. 11-17;42-47),
*KRUSZEWSKI KRZYSZTOF-KSZTAŁCENIE W SZKOLE WYŻSZEJ (Studenci na wykładzie, Praca wykładowcy, Praca z małymi grupami, Testy dydaktyczne, Kontrola wyników kształcenia),
*KWIECIŃSKI ZBIGNIEW-ALTERNATYWY MY¦LENIA O/DLA EDUKACJI. WYBÓR TEKSTÓW (Nauczyciele ofiarami),
*KWIECIŃSKI ZBIGNIEW,¦LIWERSKI BOGUSŁAW-PEDAGOGIKA 1-PODRĘCZNIK AKADEMICKI (Pedagogika egzystencjalna, Pedagogika pragmatyzmu, Pedagogika emancypacyjna, Pedagogika ekologiczna, s. 248-261;306-323;394-415;424-435; PEDAGOGIKA 2 (Zmiana programu szkolnego w Polsce po 1989 r., Egzaminy i ocenianie szkolne, Koncepcje rozwi±zania problemu dostępu do edukacji wyższej, Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na ¶wiecie, s. 152-157;206-239;352-381),
*ŁOBOCKI MIECZYSŁAW-WPROWADZENIE DO METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH (Badania ilo¶ciowe i pomiar w pedagogice, s. 55-85, Aspekty moralne badań pedagogicznych, s. 197-217),
*ŁOMNY ZYGMUNT-CZŁOWIEK I EDUKACJA WOBEC PRZEMIAN GLOBALNYCH (Wokół istoty kultury i jej funkcji, s. 11-35;175-215),
*ŁOMNY ZYGMUNT-BUDOWA ZAUFANIA MIĘDZYNARODOWEGO CELEM EDUKACJI GLOBALNEJ.O POKOJOWY START LUDZKO¦CI XXI w. (Wybrane artykuły, s. 297-317),
*MARYNOWICZ-HETKA E.,PIEKARSKI J.,CYRAŃSKA E.-PEDAGOGIKA SPOŁECZNA JAKO DYSCYPLINA AKADEMICKA (Kilka uwag na temat przesłanek metodologicznych pedagogiki społecznej-relacja jednostka-¶rodowisko, s. 133-141),
*MELOSIK ZBYSZKO-TOŻSAMO¦Ć-CIAŁO I WŁADZA (Ciało, społeczeństwo i władza, Konstruowanie kobieco¶ci i "męskie oko", s. 60-99),
*MIETZEL GERD-WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA (Psychologia ludzkiego rozwoju, s. 57-99),
*PILCH TADEUSZ, LEPALCZYK IRENA-PEDAGOGIKA SPOŁECZNA (Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków, metoda grupowa w pracy socjalnej, Metoda organizowania ¶rodowiska, Poradnictwo w teorii i praktyce, Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej, Bezrobocie-nowa kwestia społeczna, Bezdomno¶ć-obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych, s. 223-271;318-387;433-443),
*PĘCZEK MIROSŁAW-MAŁY SŁOWNIK SUBKULTUR MŁODZIEŻOWYCH (niektóre znaczenia),
*PRUCHA JAN-PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA. PODRĘCZNIK AKADEMICKI (Pedagogika porównawcza-teoria i praktyka, Polski system o¶wiatowy, s. 24-51;280-345),
*PYTKA LESŁAW-PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA.WYBRANE ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I METODYCZNE (Teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej, Nie-
przystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Skala nieprzystosowania społecznego, s. 7-55;376-425),
*SELIGMAN E.P,WALKER E.F,ROSENHAN D.L-PSYCHOPATOLOGIA-(Nienormalno¶ć dawniej i dzi¶, s.17-43),
*SKOWROŃSKA JUSTYNA-ADMINISTRACJA I BIUROWO¦Ć (cały podręcznik),
*SZTUMSKI JANUSZ-SOCJOLOGIA PRACY (Co to s± stosunki międzyludzkie?, Problem integracji w miejscu pracy, Adaptacja i jej rodzaje, Współdziałanie i przeciwdziałanie ludzi w zakładzie pracy, Konflikty w miejscu pracy, s. 157-181),
*¦LIWERSKI BOGUSŁAW-PEDAGOGIKA. PODRĘCZNIK AKADEMICKI,TOM II (Pedagogika porównawcza, s. 48-105),
*¦LIWERSKI BOGUSŁAW-WSPÓŁCZESNE TEORIE I NURTY WYCHOWANIA
(Chrze¶cijańska pedagogika personalno-egzystencjalna, Pedagogika ponowoczesno¶ci, s. 63-73;357-387),
*TATARKIEWICZ WŁADYSŁAW-HISTORIA FILOZOFII (niektóre działy, s. 11-283),
*TUROS LUCJAN-PEDAGOGIKA OGÓLNA I SUBDYSCYPLINY (Etyka i pedagogika, s. 442-451),
*WOJCIESZEK ALINA-ELEMENTY DIAGNOSTYKI PEDAGOGICZNEJ. SKRYPT DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI (Teoretyczne podstawy diagnostyki pedagogicznej, s. 31-63),
*WOŁOSZYN STEFAN-HISTORIA WYCHOWANIA (niektóre rozdziały)
*WROCZYŃSKI RYSZARD-HISTORIA WYCHOWANIA (niektóre rozdziały),
*ZIEMSKA MARIA-RODZINA I DZIECKO (Wychowanie małego dziecka w rodzinie, s. 349-389),
*ZIMBARDO P.G,RUCH F.L-PSYCHOLOGIA I ŻYCIE (Teoria i pomiar osobowo¶ci, Dewiacja, patologia i szaleństwo, s. 392-455).

Kontakt : tel. (077) 4 653-449 LUB +48 888 372 703
Numer G-G 7740911
E-mail [link widoczny dla zalogowanych]
Powrót do góry
Ripal
Go¶ć

PostWysłany: Sob 7:04, 10 Sie 2013 Temat postu: KMxhMTAXpUl

.Gdy ukierunkujemy nasza cala eniegre na chęci zrozumienia, to okaże się, ze Boga nikt nie wytłoczył z plastyku i dostrzeżemy, ze niezrozumiały umysł jest jednym ze środkf3w w jaki ON nas wyposażył na największa przygodę jaka nam się może przytrafić. Gdy wzburzymy nasza cala eniegre, siedząc zamarli na krześle, taką samo jak przy spuszczaniu się po zepsutej rynnie z wieżowca, to ukierunkowana potrzebą poznania poniesie ona nas o wiele wyżej, wyżej niż najwyższe znane nam szczyty na ziemiDotrzemy do zrozumienia, do wyższych naszych planowe, gdzie nie ma więcej wątpliwości i gderania i nie będzie się nam więcej chciało o tym innym mf3wić.Jak przetworzyć swoja eniegre, by wykonać największy skok w przepaść własnego umysłu i powrf3cić by opowiedzieć innym jak tam było?Ta sama energia, ktf3ra wyzwala skoczek nad przepaścią ratujący swoje życie, umożliwia nam osiąganie zmiennych stanf3w swiadomosci. Gdy jest zebrana i świadomie ukierunkowana, przesuwa naszego ducha w niefizycznych planach.Wiele jest miejsc do ktf3rych możemy nią napędzani szybować. Jest takie jedno miejsce, gdzie wszystko w nas zamiera i łączymy się wspf3lna wola z kimś większym od nas.Jest to miejsce, w ktf3rym wspf3lnie z ta osoba, możemy polecieć jeszcze wyżej.Gdy nie wrf3cimy, znaczy już się nam to nie opłacało, chyba ze w porozumieniu z nią, pragniemy czegoś, co się nie da zrealizować nigdzie indziej niż tylko na ziemi.O HUNIE:Dwa lata temu przeczytałem parę książek Longa. Pięknie są napisane. Znalazłem parę nieścisłości, no powiedzmy błędf3w. Dotyczą one dzielenie się jaźni na mniejsze części. O korzystaniu z tradycji rozpisują się osoby nie mającego zbytnio pojęcia z tego co jest wiedząc za to doskonale co już napisano. Mf3wią wtedy ten zaczerpnął z tego a ci od tamtych. Nie wiedząc nic o hunie, wpadłem na podobne wnioski. Udało mi się nawet zrozumieć ograniczenia jakie go powstrzymywały od jeszcze głębszej syntezy. Ta Huna skrywa się w rzeczywistości, przyjmując wiele imion i nie musi być przyjmowane od kogokolwiek. Najczęściej postrzegamy fragmenty, tworząc z tego wręcz całkiem odmienne historie, wykorzystując inne słowa i nikt się nie połapie, ze o tym już od dawna wszyscy piszą.
Powrót do góry
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu Forum Strona Główna -> Ogłoszenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1


Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
phpBB (C) 2001, 2005 phpBB Group
Theme Retred created by JR9 for stylerbb.net & Programosy
Regulamin